Twój koszyk zakupów jest pusty!

Regulamin sklepu

x
Szczegóły promocji obowiązującej dnia 8 marca 2016 r. z okazji Dnia Kobiet
1. Promocja trwa jedynie w dniu 8.03.2016r.
2. Do każdego zamówienia dodajemy kubek gratis
3. Do trzech największych zamówień tego dnia dodajemy zaproszenie na występ Kabaretu Paranienormalni. Szczegóły zostaną uzgodnione ze zwycięzcami 
4. Do co trzeciego zamówienia rozsyłamy kupony rabatowe na kolejne zakupy
5. Darmowa dostawa dotyczy koszulek: Koszulka Mariolka (damska) i Koszulka Mariolka (męska)

 

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.paranienormalni.com

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem sklep.paranienormalni.com jest firma:

Paranienormalni Sklep R. Motyka Spółka Jawna

ul. Zabielska 1B

03-985 Warszawa

NIP: 9522138512

KRS: 0000568008

Sąd Rejonowy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwana dalej : „Sprzedający”.


Adres do korespondencji:

ul. Zabielska 1 B, 03-985 Warszawa

tel: 735988477

e-mail: sklep@paranienormalni.com

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy Paranienormalni Sklep R. Motyka Sp. J. znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.paranienormalni.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów.

1.2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.paranienormalni.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

1.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Paranienormalni Sklep R. Motyka Sp. J. wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania i usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2. Składanie zamówienia

2.1.Zakupów na stronie internetowej może dokonać Klient posiadający konto zarejestrowane w serwisie www.sklep.paraninenormalni.com , a także Klient nie posiadający konta (gość).

2.2. Towary oferowane do sprzedaży w ramach serwisu sklep.paranienormalni.com są fabrycznie nowe.

2.3.Klient zawiera umowę sprzedaży towarów zamawianych z serwisu sklep.paranienormalni.com warunkach określonych niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2.4. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Zostaje ona zawarta po wykonaniu kroków opisanych w poniższych punktach regulaminu.

2.5. Klient podaje dane adresowe niezbędne dla realizacji procesu dostawy oraz wystawienia dowodu zakupu - paragon lub fakturę VAT oraz zapoznaje się z polityką prywatności sklep.paranienormalni.com, co potwierdza zaznaczając odpowiednie pole (dot. użytkowników zalogowanych w serwisie sklep.paranienormalni.com)

2.6. Po wykonaniu kroku, o którym mowa w punkcie 2.5 Klient wybiera formę dostawy towaru, a następnie formę płatności spośród dostępnych opcji oraz oświadcza zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Niezłożenie przez Klienta w/w. oświadczenia uniemożliwia złożenie zamówienia.

2.7. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól wskazanych na stronie internetowej sklep.paranienormalni.com akceptacji podsumowania zakupów i regulaminu, Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „płacę teraz z PayU”. Na tym etapie dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Klient zostaje przekierowany na stronę PayU gdzie wybiera sposób zapłaty.

2.8. Zapłata za zamówiony towar powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

2.9. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po potwierdzeniu płatności. Czas dostawy towaru wynosi od 2 do 14 dni.

3. Płatności

3.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.paranienormalni.com są podane w złotych polskich i zawierają podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy towaru, które są wskazywane wyraźnie w trakcie składania zamówienia chyba, że Sprzedający prowadzi akcję promocyjną polegającą na darmowej dostawie.

3.2. Koszty wysyłki opisane w ust. 3.1. dotyczą przesyłek wysyłanych na terytorium Polski. W przypadku wysyłki poza granice kraju jej koszty ustalane są indywidualnie z Klientem. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia Klient w miarę możliwości powinien skontaktować się ze Sprzedającym. Jeżeli koszty wysyłki zagranicznej nie odpowiadają Klientowi umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3.3. Jeżeli okoliczność o której mowa w ust. 3.2. zaistniała po uiszczeniu przez Klienta jakichkolwiek należności, Sprzedający zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od niego koszty, powiększone o należne odsetki.

3.4. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem In Post oraz Poczty Polskiej.

3.5. Klient winien dokonać płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Maksymalny czas dostawy zakupionego towaru wynosi 14 dni. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał zamówione towary w jak najkrótszym czasie. Zwyczajowy czas dostawy zakupionego towaru nie przekracza 7 dni.

4.2. Do każdego zamówionego towaru wystawiany jest dowód zakupu i wysyłany Klientowi wraz z przesyłką.

5. Reklamacje i gwarancja

5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru bez wad. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta z tego tytułu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.2. Klient może złożyć reklamację w każdej dostępnej formie tak, aby dotarła ona do Sprzedającego przykładowo w drodze: e-mailowej na adres sklep(at)paranienormalni.com telefonicznie pod numerem tel. 735988477 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora). W miarę możliwości Klient powinien wskazać okoliczności wystąpienia wady, datę jej ujawnienia oraz charakter samej wady, a także żądanie doprowadzenie towaru do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub żądanie odstąpienia od umowy. Powyższe wymogi stanowią jedynie formę wskazówek i nie mają wpływu na merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, która złożona została z ich pominięciem.

5.3. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia. Nieustosunkowanie się w powyższym terminie będzie oznaczało, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

5.4. Jeżeli celem ustosunkowania się do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedającego, reklamujący zostanie poproszony o jego odesłanie na koszt Sprzedającego.

5.5. Powyższe nie wpływają na bieg terminu o którym mowa w ust. 5.3., a także na uprawnienia Klienta wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z art. 561 §1 kodeksu cywilnego.

5.6. Okres gwarancji liczy się od dnia wydania towaru. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

5.7. Jeżeli gwarancji udziela producent danego towaru, wówczas warunku gwarancji opisuje dokument karty gwarancyjnej dołączony do towaru.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zawierając umowę na odległość konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem, przykładowo w sposób wskazany w ust. 5.2. Regulaminu.

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj [oswiadczenie.pdf] .

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

6.4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności. Sposób zwrotu nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami dla konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

6.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar do Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcji.

6.7. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi co do następujących umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb

b) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

c) innych, wymienionych wyraźnie w treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

7. Zmiany Regulaminu

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z ważnej przyczyny, jak np. zmian przepisów obowiązującego prawa, w zakresie w jakim przyczyny te mogłyby dotyczyć niniejszego Regulaminu.

7.2. O planowanej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Klient zostanie również poinformowany o możliwości rezygnacji z posiadania konta w serwisie sklep.paranienorlani.com Informacja o planowanych zmianach zostanie również umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej sklep.paranienormalni.com

7.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie oznaczonym w informacji przesłanej do Klientów i widocznej na stronie internetowej, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości do Klientów.  O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Klient, który nie akceptuje planowanej zmiany Regulaminu może rozwiązać umowę, o czym niezwłocznie informuje Sprzedającego. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta. Wówczas konto Klienta zostaje usunięte z serwisu sklep.paranienormalni.com , ponadto Sprzedający usuwa dane osobowe takiego Klienta.

7.4. Zamówienia towarów i umowy sprzedaży zawarte przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory, które wynikną na tle niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. Zawierane umowy podlegają prawu polskiemu.

8.2. Klient, będący konsumentem poza sądowymi metodami dochodzenia ewentualnych roszczeń posiada także następujące, przykładowe możliwości pozasądowe: możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, a także do lokalnego Rzecznika konsumentów.