Twój koszyk zakupów jest pusty!

Konkurs

x

Zwycięzscy konkursu:

Michał Dziejak, Renata Grochala, Wiktoria Lemańczyk, Daria Jaster, Józef Kilan, Andrial Kufel, Aleksandra Godlewska Marta Przybysz, Klaudia Miszczuk, Andrzej Paskudzki, Kornel Byzia, Beata Garbowska, Paulina Goszkowska, Wojciech Masłowski, Radosław Sobieraj, Radosław Wilk, Janina Wolska, Martyna Wojtyczko, Irena Anyszewska, Natalia Kuźniak, Robert Kmieć, Patrycja Małecka, Olga Roman, Jolanta Błasiak.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „Idealny zawód dla Mariolki” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.  Organizatorem Konkursu jest Paranienormalni - Sklep Robert Motyka Spółka Jawna z/s w Warszawie przy ul. Zabielskiej 1B, NIP: 9522138512, KRS: 0000568008, zwana dalej "Organizatorem".

3.  Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kuponów konkursowych.

4.  Konkurs rozpoczyna się dnia 09.09.2016 r. i trwa do wyczerpania puli nagród, przy czym nie dłużej niż do dnia 31.12.2016 r.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b)posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c)  nie jest pracownikiem Paranienormalni - Sklep Robert Motyka Spółka Jawna oraz nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, a także nie współpracuje z Organizatorem na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

d) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Uczestnik wypełni Kupon Konkursowy używając przy tym swoich rzeczywistych danych osobowych, wpisując je w odpowiednie pola Kuponu Konkursowego.

     c) Uczestnik udzieli pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe "Idealny zawód dla Mariolki to..." i umieści ją w przeznaczonym do tego polu w Kuponie Konkursowym.

   d) Uczestnik przekaże Organizatorowi poprawnie, tj. zgodnie z wymogami opisanymi w § 3 ust. 1 pkt b i c, wypełniony Kupon Konkursowy poprzez wrzucenie go do oznaczonej skrzynki konkursowej. Przekazanie Kuponu Konkursowego Organizatorowi może być dokonane wyłącznie w okresie trwania konkursu, opisanym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4

                  NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

a) dla zdobywcy pierwszego miejsca w danym tygodniu trwania konkursu - płyta DVD "Mariolka prawdę Ci powie".

b) dla 5 Uczestników wyróżnionych przez Komisję Konkursową w danym tygodniu trwania konkursu - nagrody w postaci Tatuaży.

2. Liczba nagród przewidzianych w konkursie jest limitowana i wynosi odpowiednio:

a) 15 płyt DVD "Mariolka prawdę Ci powie"

b) 30 Tatuaży

3. Zdobywcy nagród w konkursie zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową z pośród wszystkich Uczestników na koniec każdego tygodnia trwania konkursu. Kryterium, jakim kierować się będzie Komisja Konkursowa przy wyłanianiu zwycięzców będzie kreatywność i oryginalność odpowiedzi Uczestników na pytanie konkursowe. Decyzja Komisji Konkursowej jest decyzją ostateczną.

4. Każdy z Uczestników może brać udział w konkursie tylko raz, tj. poprawnie wypełnić i przekazać Organizatorowi 1 (jeden) Kupon Konkursowy.

5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty wartości nagrody w pieniądzu oraz przekazania nagrody osobom trzecim.

6. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w treści Kuponu Konkursowego.

7. Nagrody zostaną przesłane zdobywcom nagród za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres wskazany w treści Kupony Konkursowego, na koszt Organizatora.

8. Wszystkie nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie zwycięzcom wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.

9. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 5

             DANE OSOBOWE

 

1.  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2.  Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie, przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Ponadto Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wzięcie udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych - tj. w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

3.  Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§6

REKLAMACJE

 

1.  Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paranienormalni.biuro@gmail.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu. O zachowaniu w/w. terminu decyduje data nadania reklamacji.

2.  Reklamacje wpływające po upływie w/w. terminu nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

3.  Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

4.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie mailowej bądź listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn wynikających z organizacji bądź zmiany przepisów prawnych. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3.  Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu